Provozní řád HG

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ

Garáže Baškirská

(dále jen Provozní řád parkoviště)

1.

Rozsah platnosti

Tento Provozní řád parkoviště upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi společností Compakt spol. s r.o., se sídlem Baškirská 1465/14, Praha 10, PSČ 101 00, IČ: 61467961, (dále jen "provozovatel") a vlastníky - řidiči motorových vozidel (dále jen "nájemci či rezidenti"), kteří si budou dočasně pronajímat parkovací stání na parkovišti " Halové Garáže Baškirská", na adrese ul. Baškirská 1465/14, Praha 10, PSČ 101 (dále jen: "Garáže). Všichni nájemci Parku využívající parkování na parkovišti jsou povinni se tímto provozním řádem parkoviště seznámit a řídit se jím.

Garáže mohou používat pouze nájemci s uzavřenou smlouvou o nájmu parkovacího místa za vjezdu a výjezdu prostřednictvím GSM klíče.

Střežení vozidel není předmětem této smlouvy.

Nájemcům se doporučuje, aby ve vozidlech neponechávali cenné věci.

Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené třetí osobou. To platí obzvláště pro ztrátu cenností, které by byly odcizeny z parkujícího vozidla. Žádné parkovací plochy centra nejsou hlídané.

2.

Poloha a rozdělení parkoviště

Parkoviště pro rezidenty (nájemce, podnájemce) se nachází v šesti nadzemním podlaží s vjezdem a výjezdem z/do ulice Baškirská1465/14, Praha 10 - Vršovice s 360 parkovacími stáními.

3.

Pravidla pro využívání parkoviště parku

3.1. Ve všech parkovacích plochách platí ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, spolu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., a tento provozní řád parkoviště. Ustanovení provozního řádu parkoviště jsou závazná, informace uvedené na parkovacích lístcích nemají přednost před ustanoveními platného provozního řádu parkoviště.

3.2. Řidiči všech parkovacích vozidel jsou povinni při vjezdu na parkoviště parku, při odstavení vozidla a při výjezdu respektovat dopravní značení, pokyny doplňkových informačních tabulí, tento provozní řád parkoviště, pokyny vlastníka Garáží a obsluhy parkoviště. Obsluha je určena a oprávněna na plochách celého parkoviště regulovat dopravu vjíždějících a vyjíždějících vozidel.

3.3. Parkoviště smí být použito pouze k příjezdu a zaparkování vozidel nájemců, popřípadě vozidel smluvních partnerů provozovatele k uložení k vykládce a nakládce zboží, k nastoupení osob do parkujících vozidel a k odjezdu těchto vozidel. Nájemce je povinen před opuštěním vozidlo zamknout, zabezpečit a zajistit proti samovolnému pohybu.

3.4. Další, zejména specielní vozidla (např. odtahová, vybavená nakládacími mechanizmy, reklamní atd.) mohou na toto parkoviště vyjíždět pouze po souhlasu obsluhy Garáží. Toto nahlášení je třeba provést osobně u obsluhy Garáží.

3.5. Vozidlům je povoleno zajíždět výhradně do prostor vymezených vodorovným značením. Za chybné parkování bude obsluhou parkoviště považováno i krátkodobé odstavení vozidla nad vodorovným značením, parkování v rozporu se svislým dopravním značením, parkování na žlutých pruzích, ve vjezdech, výjezdech, místech označených přenosným značením, na místech nevyznačených, nebo určených pro pěší včetně přechodů. K vyhrazeným plochám náleží parkovací místa vyhrazená pro vozidla invalidních spoluobčanů. Vozidla invalidů (tělesně postižených) jsou pro účely tohoto Provozního řádu parkoviště rozuměna pouze vozidla označená v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb.

3.6. Parkovací místa na parkovišti Garáží jsou určena pouze pro parkování vozidel s maximální dovolenou výškou: 205cm a s maximálním nápravovým tlakem do 1000 kg. Vozidla musí být v řádném technickém stavu a musí být schválena k provozu na pozemních komunikacích.

3.7. Do prostor vnitřního parkovitě je zakázán vjezd vozidlům s pohonem LPG a CNG.

3.8. Není dovoleno parkování vozidel s přívěsným vozíkem, přívěsem, karavanem a nákladních vozidel s celkovou hmotností nad 2500 kg.

3.9. Do prostor parkoviště je zakázán vjezd vozidel s nasazenými sněhovými řetězy na kolech, popřípadě s pneumatikami s hřeby.

3.10. Rychlost automobilů po celé ploše parkoviště nesmí přesáhnout 10 km/h a vozidlo nesmí být vyšší, než je povoleno dopravním značením u vjezdů na parkovací plochy.

3.11. Při výjezdu vozidel je nutné opustit co nejdříve prostor pod výjezdovou závorou, aby se zamezilo spuštění závory na vozidlo.

4.

V prostorách parkoviště je zakázáno:

4.1. Provádět údržbu a opravy vozidel, včetně doplňování provozních tekutin, zkoušet činnost motoru a troubit.

4.2. Čistit vnitřek vozidel, vysypávat a odhazovat nedopalky cigaret, oklepávat bláto z vozidel a jakkoliv jinak znečišťovat parkovací plochy.

4.3. Mýt nebo čistit karosérie a motory parkujících vozidel.

4.4. Provozovat cvičné jízdy autoškol.

4.5. Dále je na parkovišti i z bezpečnostních důvodů zakázáno: Pohybovat se podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek snižujících pozornost. Setrvávání osob v zaparkovaných vozidlech po delší než nezbytně nutnou dobu. Obsluha je, uzná-li to za vhodné, oprávněna od těchto osob požadovat vysvětlení. Zakázáno je jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech či na jiných prostředcích, ponechávat zvířata bez dozoru ve vozidle, či je nechat volně pobíhat a ponechávat děti bez dozoru.

4.6. Poškozovat zařízení vlastníka Garáží nacházející se na parkovišti.

4.7. Parkovat mimo otevírací dobu parkoviště mimo vozidel rezidentů nebo s s písemným souhlasem vedení Garáží .

4.8. Kouřit a používat otevřený oheň.

4.9. Odkládat a skladovat předměty všeho druhu, obzvlášť předměty z hořlavých materiálů.

5.

Požární ochrana a evakuace

5.1. Požární ochrana parkoviště je popsána v odpovídající technické zprávě. Ze všech podlaží vedou únikové cesty značené v souladu s příslušnými předpisy.

5.2. Při vyhlášení evakuace jsou všechny osoby přítomné na parkovišti, včetně řidičů parkujících vozidel, povinny se podřídit příkazům zásahových sborů, obsluhy Garáží.

6.

Otevírací doba parkoviště pro veřejnost a přístup do parkoviště:

Otevírací doba parkoviště je vedením parku určena takto: PO -NE: 0:00-24:00 - pro příjezd i odjezd vozidel.

7.

Poplatek za parkování

7.1. Parkoviště parku je provozováno jako placené. Uzavřením smlouvy o dlouhodobém nájmu parkovacího místa, nabývá nájemce právo využívat označené parkovací místo k odstavení vozidla a zároveň mu tím vzniká povinnost uhradit provozovateli stanovené poplatky za parkování. Tuto povinnost má nájemce v případě smlouvy o dlouhodobém nájmu parkovacího místa (rezident) i tehdy, pokud není vozidlo odstaveno na vyznačeném - pronajatém místě. Výše poplatku je stanovena smlouvou o dlouhodobém nájmu parkovacího místa. V případě poruchy GSM brány či výjezdové závory je nájemce povinen informovat obsluhu parkoviště.

8.

Sankce za porušení podmínek Provozního řádu parkoviště

8.1. Vozidla překážející provozu na parkovišti nebo vozidla v rozporu s tímto Provozním řádem budou na náklady majitelů těchto vozidel odtažena z prostor parkoviště Garáží.

8.2. Při porušení Provozního řádu parkoviště nebo výše postavených zákonných norem je provozovatel oprávněn instalovat na vozidlo technický prostředek pro zabránění odjezdu vozidla (dále jen: "parkovací botička") do objasnění přestupku.

8.3. Nájemcům, kteří opakovaně porušili ustanovení tohoto Provozního řádu parkoviště a ceníku parkovného, může být parkování v parku dočasně nebo trvale znemožněno.

8.4. Pronajímatel si výslovně vyhrazuje možnost uplatnění dalších škod.

9.

Závěrečná ustanovení

9.1. Parkoviště je z bezpečnostních důvodů sledováno kamerami.

9.2. Nájemci souhlasí s tím, že data, týkající se využívání parkoviště, budou po dobu max. 30 dnů ukládána na nosiči dat. Pronajímatel se zavazuje, že při zpracování dat bude dodržovat ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

9.3. Dílčí neplatnost některých ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

9.4. Protizákonné jednání vůči uživatelům parkoviště se řeší na základě oznámení postižených prostřednictvím obsluhy Garáží, Policie ČR a ostatních orgánů činných v trestním řízení.

9.5. Tento Provozní řád parkoviště parku nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018.

Vedení parku si vyhrazuje právo měnit či doplňovat ustanovení tohoto Provozního řádu parkoviště.

V Praze dne 1.1.2018

Michal Přibík v.r.

Compakt spol. s r.o. , IČ 61467961

se sídlem Baškirská 1465/14, Praha 10, PSČ 101 00,

zast. jednatelem Michalem Přibíkem